Logo

Đèn mổ

Đèn mổ treo trần 2 nhánh

Đèn mổ treo trần 2 nhánh

MSP: SolarMax LED 160+160
Xuất xứ: Elpis Medical Co.,Ltd - Hàn Quốc
Đèn mổ di động 40

Đèn mổ di động 40

MSP: LED 40 Mobile Stand
Xuất xứ: ELPIS MEDICAL(Hàn Quốc)
Đèn mổ treo trần 1 nhánh 56

Đèn mổ treo trần 1 nhánh 56

MSP: Solar Max LED 56
Xuất xứ: ELPIS MEDICAL(Hàn Quốc)
Đèn mổ treo trần 1 nhánh 80

Đèn mổ treo trần 1 nhánh 80

MSP: Solar Max LED 80
Xuất xứ: ELPIS MEDICAL(Hàn Quốc)
Đèn mổ treo trần 1 nhánh 160

Đèn mổ treo trần 1 nhánh 160

MSP: Solar Max LED 160
Xuất xứ: ELPIS MEDICAL(Hàn Quốc)
Đèn mổ treo trần 2 nhánh 56 + 40

Đèn mổ treo trần 2 nhánh 56 + 40

MSP: SolarMax LED 56 + 40
Xuất xứ: ELPIS MEDICAL(Hàn Quốc)
Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160+80

Đèn mổ treo trần 2 nhánh 160+80

MSP: SolarMax LED 160+80
Xuất xứ: ELPIS MEDICAL(Hàn Quốc)